Όροι χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Τίθεται σε ισχύ από 20 Απριλίου 2020
Καλώς ορίσατε στον ιστότοπο coprocessing.titan.gr (εφεξής ο «Ιστότοπος») της A.E. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ TITAN (η “Εταιρεία”). Αυτή η σελίδα (σε συνδυασμό με την Ενημέρωση για την Πολιτική Απορρήτου και την Ενημέρωση για την Πολιτική Cookies) παραθέτει τους όρους βάσει των οποίων μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο («Όροι Χρήσης»). Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες Όρους Χρήσης, οι οποίοι διέπουν τη χρήση αυτού του Ιστότοπου. Η χρήση του Ιστότοπου συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη και χωρίς περιορισμούς αποδοχή από την πλευρά σας των Όρων Χρήσης. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε ανεπιφύλακτα και χωρίς περιορισμούς με τους Όρους Χρήσης, παρακαλείσθε να μην χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες και το περιεχόμενο του Ιστότοπου. Για τυχόν απορίες σχετικά με τον Ιστότοπο και με τους Όρους Χρήσης, μπορείτε να απευθύνεστε στην Εταιρεία στη διεύθυνση: Χαλκίδος 22Α, Αθήνα 11143, Ελλάδα.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ

Η πρόσβαση στον Ιστότοπο παρέχεται στον χρήστη σε προσωρινή βάση και η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει ή να τροποποιήσει την υπηρεσία που παρέχεται από τον Ιστότοπο χωρίς καμία προειδοποίηση (βλ. παρακάτω). Ο χρήστης οφείλει να μεριμνήσει για κάθε απαιτούμενη ενέργεια προκειμένου να εξασφαλίσει πρόσβαση στον Ιστότοπο. Επιπλέον, ο χρήστης οφείλει να εξασφαλίσει ότι όλοι όσοι επισκέπτονται τον Ιστότοπο μέσω της σύνδεσής του με το Διαδίκτυο έχουν ενημερωθεί για τους παρόντες Όρους Χρήσης και συμμορφώνονται με αυτούς.
Η Εταιρεία ενδέχεται κατά καιρούς να περιορίζει την πρόσβαση στον Ιστότοπο, εν όλω ή εν μέρει, ή να διακόψει την λειτουργία του επ’ αόριστον. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει τη λειτουργία του Ιστότοπου λόγω εργασιών ενημέρωσης, βελτίωσης του λογισμικού ή βελτίωσης των ρυθμίσεων ασφαλείας.
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει ή/και να διακόψει την λειτουργία του Ιστότοπου προς οποιονδήποτε χρήστη, σε περίπτωση που, κατά την εύλογη κρίση της Εταιρείας, ο χρήστης παρέβη τους Όρους Χρήσης ή/και τον νόμο ή σε περίπτωση που η πρόσβαση του κατά τα ως άνω χρήστη δύναται να θέσει σε κίνδυνο την Εταιρεία ή/και τον χρήστη ή/και οποιονδήποτε τρίτο.
Ως προϋπόθεση για την πρόσβαση στον Ιστότοπο και τη χρήση αυτού, ο χρήστης διαβεβαιώνει την Εταιρεία ότι δεν θα χρησιμοποιήσει τον Ιστότοπο κατά τρόπο που θα συνιστούσε παράβαση των Όρων Χρήσης ή κατά τρόπο που θα μπορούσε να επισύρει αστική ευθύνη, να συνιστά ή να ενθαρρύνει συμπεριφορά που θα μπορούσε να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα ή που θα συνιστούσε παράβαση οποιουδήποτε νόμου. Η Εταιρεία θα συνεργαστεί πλήρως με τις διωκτικές και δικαστικές αρχές, που θα της ζητήσουν να αποκαλύψει την ταυτότητα οποιουδήποτε, σε περίπτωση παράνομης ή απαγορευμένης χρήσης του Ιστότοπου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Όλο το περιεχόμενο του Ιστότοπου, που ενδεικτικά και χωρίς περιορισμό περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, λογότυπα, φωτογραφίες, σχέδια, βίντεο, κ.λπ. (το «Περιεχόμενο»), αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο, ή περιλαμβάνεται στον Ιστότοπο με άδεια του κατόχου.
Το περιεχόμενο του Ιστότοπου διατίθεται στους επισκέπτες / χρήστες για προσωπική χρήση και ενδέχεται να τροποποιηθεί χωρίς καμία προειδοποίηση. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση οποιουδήποτε στοιχείου του Περιεχομένου –εκτός όσων προβλέπονται από τους Όρους Χρήσης– χωρίς την έγγραφη άδεια του κατόχου του Περιεχομένου. Η Εταιρεία θα ασκήσει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που της ανήκουν στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, επιδιώκοντας, μεταξύ άλλων, την άσκηση ποινικής δίωξης.
Μετά την αποδοχή των Όρων Χρήσης, επιτρέπεται η λήψη (download) του Περιεχομένου, αποκλειστικά όμως για προσωπική χρήση ενημερωτικού, μη εμπορικού και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και με την προϋπόθεση ότι ο χρήστης δεν θα αφαιρέσει, τροποποιήσει ή αποκρύψει πληροφορίες, στοιχεία ή ενημερώσεις (π.χ. ενημερώσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων) που περιλαμβάνονται στο Περιεχόμενο.
Όλες οι φωτογραφίες, των οποίων επιτρέπεται η λήψη (downloading), προορίζονται αποκλειστικά για σκοπούς επικοινωνίας της Εταιρείας. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση τους, καθότι ενδέχεται να αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων. Εάν επιλεχθεί κάποια φωτογραφία για τη χρήση της οποίας απαιτείται αναφορά στον φωτογράφο, ο χρήστης οφείλει να αναφέρει το όνομα του φωτογράφου σε κάθε δημοσίευση αυτής.
Τα λοιπά προϊόντα και οι λοιπές υπηρεσίες που αναφέρονται στις ιστοσελίδες του Ιστότοπου και φέρουν λογότυπα οργανισμών, εταιρειών, συνεργαζόμενων φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων αποτελούν δική τους πνευματική ή βιομηχανική ιδιοκτησία και, συνεπώς, οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.
Υπενθυμίζεται ότι, προκειμένου ο χρήστης να αναρτήσει μέσω του Ιστότοπου το περιεχόμενο που επιθυμεί, οφείλει να εξασφαλίζει όλες τις απαραίτητες άδειες και όλα τα απαραίτητα δικαιώματα χρήσης από τον κάτοχο των δικαιωμάτων του εν λόγω περιεχομένου.
Δεν επιτρέπεται η διανομή, τροποποίηση, αντιγραφή (εκτός κατά τα ως άνω αναφερόμενα), μετάδοση, παρουσίαση, επαναχρησιμοποίηση, αναπαραγωγή, δημοσίευση, αδειοδότηση, δημιουργία παράγωγων έργων, μεταβίβαση, πώληση ή άλλη χρήση του Περιεχομένου χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρίας.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τα προσωπικά δεδομένα (π.χ. το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) που μεταδίδει ο χρήστης στον Ιστότοπο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλο τρόπο θα υπόκεινται σε επεξεργασία σύμφωνα με την Ενημέρωση Ιδιωτικότητας. Οποιαδήποτε άλλη επικοινωνία και οποιοδήποτε άλλο υλικό που μεταδίδει ο χρήστης στον Ιστότοπο, π.χ. ερωτήσεις, σχόλια, προτάσεις, θα θεωρούνται μη απόρρητα και μη αποκλειστικά.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Διατηρούμε το δικαίωμα να μεταβάλουμε τα στοιχεία και τις πληροφορίες που περιέχονται στον Ιστότοπο, καθώς και τους Όρους Χρήσης, χωρίς καμία προειδοποίηση, ιδίως προκειμένου να συμμορφωθούμε με νέους εφαρμοστέους νόμους ή/και κανονισμούς ή/και προκειμένου να βελτιώσουμε/ενημερώσουμε τον Ιστότοπο.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το περιεχόμενο του Ιστότοπου διατίθεται «ως έχει» και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή εννοούμενη, όπως, μεταξύ άλλων και χωρίς περιορισμό, τις εγγυήσεις για τον προσήκοντα χαρακτήρα, την καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό, εμπορευσιμότητα, αρτιότητα, ακρίβεια, επικαιρότητα ή μη παραβίαση.
Το Περιεχόμενο του Ιστότοπου ενδέχεται να περιέχει ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Από καιρό σε καιρό ενδέχεται να πραγματοποιούνται αλλαγές στον Ιστότοπο ανά πάσα στιγμή και χωρίς καμία προειδοποίηση. Ωστόσο, η Εταιρεία δεν δεσμεύεται να ενημερώνει τις πληροφορίες που περιέχονται στον Ιστότοπο σε τακτική βάση. Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι η λειτουργία του Ιστότοπου θα είναι αδιάλειπτη ή/και χωρίς σφάλματα, ότι τα ελαττώματα και τα σφάλματα θα διορθώνονται από καιρό σε καιρό, ή ότι είναι συμβατή με τον υπολογιστή, το υλισμικό και το λογισμικό του χρήστη, ότι ο Ιστότοπος είναι ασφαλής, ότι ο διακομιστής του Ιστότοπου δεν έχει ιούς ή άλλο κακόβουλο λογισμικό.
Δεν εγγυόμαστε ότι οι ιστοσελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και το περιεχόμενο θα παρέχονται χωρίς διακοπή και χωρίς σφάλματα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα δίδονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που υποβάλλονται. Επιπλέον, δεν εγγυόμαστε ότι ο Ιστότοπος ή οποιοσδήποτε άλλος συναφής ιστότοπος ή διακομιστής («server») μέσω του οποίου το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών/ χρηστών παρέχεται χωρίς ιούς ή άλλα επιζήμια στοιχεία. Το κόστος οποιασδήποτε επισκευής ή συντήρησης βαρύνει τον επισκέπτη/ χρήστη και σε καμία περίπτωση δεν αναλαμβάνεται από την Εταιρεία.
Η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία (θετική, αποθετική, παρεπόμενη, παρεμπίπτουσα, συμβατική ή άλλου τύπου) που προκύπτει από τη μη δυνατότητα πρόσβασης του χρήστη στον Ιστότοπο, τη διακοπή λειτουργίας του Ιστότοπου εν όλω ή εν μέρει, την καθυστέρηση, τη μη διάθεση, την διακοπή ή την ανεπαρκή λήψη της υπηρεσίας ή την απώλεια του περιεχομένου, την ύπαρξη οποιουδήποτε σφάλματος. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ανά πάσα στιγμή προσωρινά ή μόνιμα τη λειτουργία του Ιστότοπου, εν όλω ή εν μέρει, για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο.
Οι πληροφορίες, οι συμβουλές και οι απόψεις που διατυπώνονται στον Ιστότοπο δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως βάση για τη λήψη αποφάσεων προσωπικού, νομικού, οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα. Ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται σε κατάλληλο επαγγελματία για την αναζήτηση συμβουλών ειδικά διαμορφωμένων για την περίπτωσή του.
Τόσο η Εταιρεία όσο και κάθε θυγατρική, συνδεδεμένη επιχείρηση, στέλεχος, διευθυντής, σύμβουλος, εκπρόσωπος αυτής ή τρίτος που συμμετέχει στη δημιουργία, παραγωγή ή διάθεση του Ιστότοπου δεν φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ζημία ή ζημία που επισύρει κυρώσεις ή οποιουδήποτε άλλου είδους ζημία που προκύπτει από ή σε σχέση με τη χρήση του Ιστότοπου ή του Περιεχομένου αυτού, είτε λόγω σύμβασης είτε ως αδικοπραξία (περιλαμβανομένης και της αμέλειας) είτε ως αντικειμενική ευθύνη είτε κατ’ άλλο τρόπο.

ΙΟΙ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΕΙΣΦΡΗΣΗ (HACKING) ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ

Ο χρήστης απαγορεύεται να κάνει κακή χρήση του Ιστότοπου, εισάγοντας σκόπιμα ιούς τύπου trojan, worm, logic bomb ή άλλου τύπου ιούς, καθώς και οποιοδήποτε άλλο κακόβουλο ή τεχνολογικά επιβλαβές υλικό. Ο χρήστης απαγορεύεται να προσπαθεί να εξασφαλίσει μη εγκεκριμένη πρόσβαση στον Ιστότοπο, στον διακομιστή όπου αποθηκεύεται ο Ιστότοπος ή σε οποιονδήποτε διακομιστή ή υπολογιστή ή σε οποιαδήποτε βάση δεδομένων που συνδέεται με τον Ιστότοπο. Ο χρήστης απαγορεύεται να πραγματοποιεί επίθεση στον Ιστότοπο με οποιονδήποτε τρόπο όπως είναι, ενδεικτικά, η επίθεση άρνησης εξυπηρέτησης ή η κατανεμημένη επίθεση άρνησης εξυπηρέτησης. Οποιαδήποτε από τις ανωτέρω πράξεις δύναται να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και δύναται να διωχθεί αναλόγως.
Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία η οποία προκαλείται από κατανεμημένη επίθεση άρνησης εξυπηρέτησης, από ιό ή από άλλο τεχνολογικά επιβλαβές υλικό και η οποία ενδέχεται να προσβάλει τον υπολογιστή, τον εξοπλισμό, τα προγράμματα, τα δεδομένα ή οποιοδήποτε άλλο αποκλειστικό υλικό του χρήστη λόγω της χρήσης του Ιστότοπου ή λόγω της λήψης (downloading) οποιουδήποτε υλικού είναι αναρτημένο στον Ιστότοπο ή σε οποιονδήποτε άλλο συνδεδεμένο με αυτόν ιστότοπο. Σύμφωνα με τις ορθές πρακτικές στον χώρο της πληροφορικής, συνιστούμε ανεπιφύλακτα ο χρήστης να ελέγχει όλο το υλικό ή/και όλο το περιεχόμενο το οποίο επισκέπτεται ή/και λαμβάνει από τον Ιστότοπο, με τη βοήθεια σύγχρονων προγραμμάτων λογισμικού προστασίας από τους ιούς, τα οποία διατίθενται στην αγορά.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΕ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ

Ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους με ιστότοπους που ανήκουν ή που τελούν υπό τη διαχείριση τρίτων εκτός της Εταιρείας. Οι σύνδεσμοι αυτοί παρέχονται αποκλειστικά για διευκόλυνση του χρήστη. Η Εταιρεία δεν ελέγχει και δεν φέρει ευθύνη για τη λειτουργία, το περιεχόμενο, την πολιτική απορρήτου ή την ασφάλεια αυτών των ιστότοπων. Η επίσκεψη στους κατά τα ως άνω ιστότοπους ή στον Ιστότοπο μέσω συνδέσμων πραγματοποιείται με ευθύνη του χρήστη. Η Εταιρεία δεν δηλώνει ότι εγκρίνει το περιεχόμενο ή οποιοδήποτε προϊόν ή οποιαδήποτε υπηρεσία διατίθεται μέσω αυτών των ιστότοπων.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Οι ανωτέρω Όροι Χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει από τη χρήση του Ιστότοπου θα επιλύεται αποκλειστικά από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.
Όλα τα δικαιώματα και τα ένδικα μέσα που προβλέπονται από τους Όρους Χρήσης λειτουργούν σωρευτικά και δεν αποκλείουν οποιαδήποτε δικαιώματα και ένδικα μέσα που προβλέπονται από τον νόμο ή από οποιαδήποτε άλλη συμφωνία.
Σε περίπτωση που οποιοδήποτε τμήμα των Όρων Χρήσης κριθεί άκυρο ή μη εφαρμόσιμο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των δηλώσεων αποποίησης οποιασδήποτε εγγύησης και των περιορισμών ευθύνης που αναφέρονται ανωτέρω, ο άκυρος ή μη εφαρμόσιμος όρος θα θεωρείται ότι αντικαθίσταται από άλλο έγκυρο και εφαρμόσιμο όρο, ο οποίος θα προσεγγίζει κατά τον μέγιστο δυνατό βαθμό τον σκοπό του αρχικού όρου, οι δε λοιποί όροι θα παραμένουν σε ισχύ.
Η έντυπη έκδοση του Ιστότοπου και των Όρων Χρήσης, καθώς και οποιασδήποτε ενημέρωσης παρέχεται σε ηλεκτρονική μορφή, θα συνιστά αποδεκτό στοιχείο στο πλαίσιο δικαστικών ή διοικητικών διαδικασιών.