Συχνές Ερωτήσεις

Γλωσσάρι

Συνεπεξεργασία

Στην τσιμεντοβιομηχανία είναι η ταυτόχρονη ανάκτηση ενέργειας και ανακύκλωση υλικών από την αξιοποίηση εναλλακτικών καυσίμων στην παραγωγή κλίνκερ. Τα εναλλακτικά καύσιμα υποκαθιστούν μη ανανεώσιμα ορυκτά καύσιμα. Είναι απόβλητα, προϊόντα επεξεργασίας αποβλήτων και υλικά που δεν μπορούν να ανακυκλωθούν και τα οποία, διαφορετικά, θα κατέληγαν σε ταφή.

Κυκλική οικονομία

Είναι η συνολική προώθηση της μείωσης των αποβλήτων, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση υλικών και ενέργειας.

Εναλλακτικά καύσιμα

Είναι παραπροϊόντα ή απόβλητα άλλων βιομηχανικών κλάδων, προϊόντα μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων και υλικά που δεν μπορούν να ανακυκλωθούν και τα οποία, διαφορετικά, θα κατέληγαν σε ταφή.

SRF (Solid Recovered Fuel) / RDF (Refuse Derived Fuel)

Εναλλακτικό καύσιμο που μπορεί να προκύψει από τη βιομηχανική επεξεργασία των υπολειμμάτων της ανακύκλωσης εμποροβιομηχανικών αποβλήτων και συσκευασιών, καθώς και από την επεξεργασία αστικών στερεών απορριμμάτων. Περιλαμβάνει χαρτί, πλαστικό, ύφασμα και πολύ μικρές ποσότητες ξύλου, ενώ δεν περιλαμβάνει μέταλλα, βιοαπόβλητα -που οδηγούνται για κομποστοποίηση- και ανακυκλώσιμα υλικά.
Ακολουθεί το ποιοτικό πρότυπο ΕΝ 15359.

Κλίνκερ

Το ενδιάμεσο προϊόν που απαιτείται για την παραγωγή τσιμέντου.

Συχνές ερωτήσεις

1. Είναι ασφαλής η μέθοδος συνεπεξεργασίας για την υγεία μου;

Η συνεπεξεργασία εναλλακτικών καυσίμων είναι μια καθόλα ασφαλής διαδικασία. Η σχετική διαβεβαίωση υπάρχει ήδη και μάλιστα από τα πλέον αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα. Συγκεκριμένα, οι αρμόδιοι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχοντας μελετήσει και λάβει υπόψη και τις κατευθυντήριες γραμμές των ειδικών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, έχουν εγκρίνει ήδη από το 2010 αυτή την παραγωγική διαδικασία, η οποία μάλιστα έχει αναδειχτεί σε «βέλτιστη διαθέσιμη τεχνική» και ακολουθεί τις αυστηρές προδιαγραφές που προβλέπονται, ώστε να μην σχηματίζονται (ή επανα-σχηματίζονται) οργανικές ενώσεις και να περιορίζονται πολύ κάτω των ορίων οι αέριοι ρύποι.

2. Τι είναι τα εναλλακτικά καύσιμα;

Τα εναλλακτικά καύσιμα είναι παραπροϊόντα ή απόβλητα άλλων βιομηχανικών κλάδων, προϊόντα μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων και υλικά που δεν μπορούν να ανακυκλωθούν και τα οποία, διαφορετικά, θα κατέληγαν σε ταφή.

3. Τι είναι το SRF/RDF και πόσο ασφαλές είναι; Πώς αποδεικνύεται;

Το SRF (Solid Recovered Fuel) / RDF (Refuse Derived Fuel) είναι εναλλακτικό καύσιμο που περιλαμβάνει χαρτί, πλαστικό, ύφασμα και πολύ μικρές ποσότητες ξύλου. Η ενεργειακή αξιοποίησή του είναι απολύτως ασφαλής.
Προκύπτει από τη βιομηχανική επεξεργασία των υπολειμμάτων της ανακύκλωσης εμποροβιομηχανικών αποβλήτων και συσκευασιών, καθώς και από την επεξεργασία αστικών στερεών απορριμμάτων, από τα οποία έχουν αφαιρεθεί τα βιοαπόβλητα -που οδηγούνται για κομποστοποίηση- και τα ανακυκλώσιμα υλικά, όπως μέταλλα, σκληρό πλαστικό κλπ.
Τα εναλλακτικά καύσιμα πρέπει να καλύπτουν τις ποιοτικές προδιαγραφές των ευρωπαϊκών προτύπων ΕΝ15359:2011. Αυτό σημαίνει ότι διενεργείται αυστηρός ποιοτικός έλεγχος τόσο κατά τη παραγωγή των εναλλακτικών καυσίμων από τις μονάδες επεξεργασίας αστικών αποβλήτων όσο και κατά τη παραλαβή τους στα εργοστάσια τσιμέντου, σύμφωνα με τα πρότυπα της ευρωπαϊκής και της ελληνικής νομοθεσίας. Ειδικά για το SRF/RDF, λόγω της σύνθεσής του, περιλαμβάνεται και η δειγματοληψία από πολλά και διαφορετικά σημεία.

4. Από πότε είστε αδειοδοτημένοι, τι εναλλακτικά καύσιμα χρησιμοποιείτε σήμερα και σε τι ποσοστό;

Το εργοστάσιο μας στην Ευκαρπία είναι αδειοδοτημένο και αξιοποιεί ήδη από το 2014, χωρίς καμία παρέκκλιση, εναλλακτικά καύσιμα μέσω της συνεπεξεργασίας, αποτελεσματικά και με ασφάλεια.
Συγκεκριμένα αξιοποιεί επεξεργασμένα υπολείμματα ανακύκλωσης συσκευασιών από τα Κέντρα Διαλογής και Ανακύκλωσης Υλικών (SRF), επεξεργασμένα υπολείμματα -εκτός ελαστικών- από μονάδες ανακύκλωσης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής, καθώς και βιομάζα, περιορίζοντας έτσι την χρήση ορυκτών, μη ανανεώσιμων, καυσίμων.
Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται άμεση μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, εξοικονομούνται φυσικοί πόροι και αποφεύγεται η ταφή χρήσιμων υλικών, συμβάλλοντας έτσι στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, στην ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας και στην προστασία του περιβάλλοντος.
Συνολικά το 2019, το εργοστάσιο μας υποκατέστησε τα συμβατικά του καύσιμα με εναλλακτικά σε θερμιδικό ποσοστό 15%.

5. Πώς διασφαλίζεται η ασφαλής χρήση των εναλλακτικών καυσίμων;

Διευκρινίζεται ότι οι κλίβανοι της τσιμεντοβιομηχανίας δεν είναι, ούτε θα γίνουν, αποτεφρωτήρες ανεπεξέργαστων απορριμμάτων. Τα εναλλακτικά καύσιμα που μπορούν να αξιοποιηθούν είναι αποκλειστικά προϊόντα βιομηχανικής επεξεργασίας αποβλήτων που δεν μπορούν να ανακυκλωθούν περαιτέρω και διαφορετικά θα οδηγούνταν σε ταφή.
Η λειτουργία των εργοστασίων τσιμέντου υπόκειται σε αυστηρό ρυθμιστικό και ελεγκτικό πλαίσιο. Τα εναλλακτικά καύσιμα, πριν γίνουν δεκτά στα εργοστάσια και χρησιμοποιηθούν, ακολουθούν αυστηρές προδιαγραφές και πρότυπα. 
Ειδικότερα, γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι υγείας και ασφάλειας με στόχο τη διασφάλιση της υγείας εργαζομένων και κατοίκων της περιοχής, της ποιότητας των προϊόντων, αλλά και της απρόσκοπτης λειτουργίας της παραγωγικής διαδικασίας, ακολουθώντας όλες τις διαδικασίες. Από τη χρήση του απαραίτητου ατομικού εξοπλισμού για τους εργαζόμενους μέχρι τη δειγματοληψία και τον ποιοτικό έλεγχο, καθώς και την αποθήκευση.

6. Ελέγχεστε για τη σωστή και ασφαλή χρήση εναλλακτικών καυσίμων;

Η ύπαρξη κεντρικού και πλήρως αυτοματοποιημένου ελέγχου της διεργασίας με αναλυτές συνεχούς ροής και συνεχείς καταγραφές σε πραγματικό χρόνο, διασφαλίζουν σταθερότητα της λειτουργίας και συνεχή έλεγχο των εκπεμπόμενων ρύπων καθώς και άμεση διακοπή της τροφοδοσίας ή/και λειτουργίας σε περίπτωση δυσλειτουργιών. Τα στοιχεία που συνθέτουν την εικόνα της περιβαλλοντικής απόδοσης των εργοστασίων τσιμέντου επαληθεύονται από ανεξάρτητα πιστοποιημένα εργαστήρια και υποβάλλονται στους αρμόδιους εθνικούς και περιφερειακούς φορείς.
Διευκρινίζεται, ότι οι εκπομπές αερίων των εργοστασίων δεν επηρεάζονται από την αξιοποίηση εναλλακτικών καυσίμων. Οι εκπομπές αερίων του εργοστασίου Ευκαρπίας υπόκεινται στο αυστηρό ρυθμιστικό και ελεγκτικό πλαίσιο της Οδηγίας για τις Βιομηχανικές Εκπομπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2010/75/ΕΕ), όπως αυτό έχει προκύψει μετά από διαβούλευση με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO), με γνώμονα την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. Η τήρηση των οριακών τιμών αερίων ρύπων σε γειτονικές περιοχές εξασφαλίζεται μέσω ειδικών μελετών διασποράς. Μελέτη τέτοια έχει ήδη εκπονηθεί και είναι διαθέσιμη εδώ.

7. Γιατί θέλετε να αξιοποιήσετε εναλλακτικά καύσιμα;

Σκοπός της δραστηριότητάς μας είναι η παραγωγή υψηλής ποιότητας τσιμέντου που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των πελατών μας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα εναλλακτικά καύσιμα, λόγω της ενεργειακής τους αξίας, υποκαθιστούν μη ανανεώσιμους φυσικούς πόρους που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία. Με τον τρόπο αυτό, η τσιμεντοβιομηχανία όχι μόνο ανταποκρίνεται στην πρόκληση της κλιματικής αλλαγής και την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά ταυτόχρονα διατηρεί την ανταγωνιστικότητά της χωρίς να επηρεάζεται στο ελάχιστο η ποιότητα των προϊόντων της.
Λειτουργούμε αποδεδειγμένα πάντα με γνώμονα τις αρχές τις βιώσιμης ανάπτυξης, διασφαλίζοντας σημαντικά οφέλη για την οικονομία, το περιβάλλον και την κοινωνία. Η συνεπεξεργασία εντάσσεται καθαρά μέσα σε αυτό το πλαίσιο, συνεισφέροντας στην αποδοτική χρήση των πόρων, την ανάκτηση πρώτων υλών και ενέργειας και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

8. Έχετε την απαραίτητη τεχνολογία για την αξιοποίηση εναλλακτικών καυσίμων;

Η μονάδα μας είναι μια από τις πιο σύγχρονες μονάδες παραγωγής τσιμέντου στην Ευρώπη, με τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό αντιρρύπανσης, που διασφαλίζει την πιστή τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και την επίτευξη άριστων περιβαλλοντικών επιδόσεων, που ξεπερνούν όσα προβλέπει η σχετική νομοθεσία.
Διαθέτουμε μια υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής, υψηλών περιβαλλοντικών επιδόσεων, πιστοποιημένη σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO14001 ενώ ο κλίβανος παραγωγής τσιμέντου, ένας από τους πλέον σύγχρονους στην Ευρώπη και μία επένδυση που ξεπέρασε τα 150 εκατ. ευρώ, είναι κατάλληλος για χρήση εναλλακτικών καυσίμων.

9. Ποια είναι τα οφέλη από τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων;

Η αξιοποίηση των εναλλακτικών καυσίμων έχει ευεργετικά αποτελέσματα, τόσο στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής όσο και στην ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων, συμπληρώνοντας την ανακύκλωση.
  • Συμβάλλει στην άμεση μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Μόνο το  2019, μέσω της συνεπεξεργασίας εναλλακτικών καυσίμων στα εργοστάσια μας στην Ελλάδα οι εκπομπές CO2 μειώθηκαν κατά 75.000.
  • Ενισχύει την εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Αντίστοιχα, το 2019, εξοικονομήθηκαν περίπου 100.000 τόνοι ορυκτών πόρων μέσω της συνεπεξεργασίας εναλλακτικών καυσίμων στα εργοστάσια μας στην Ελλάδα.
  • Αποτελεί λύση για την αποφυγή ταφής υλικών από τα οποία μπορούν να ανακτηθούν ενέργεια και πρώτες ύλες.
  • Συμβάλλει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, στην ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας και στην προστασία του περιβάλλοντος.

10. Πόσο διαδεδομένη είναι η αξιοποίηση εναλλακτικών καυσίμων από την τσιμεντοβιομηχανία;

Η απάντηση είναι πολύ, αν αναλογιστεί κανείς ότι πρόκειται για τεχνολογία που χρησιμοποιείται από την τσιμεντοβιομηχανία, στην Ευρώπη και διεθνώς, για περισσότερα από 40 χρόνια και σε αρμονική συμβίωση με τις τοπικές κοινωνίες, υποκαθιστώντας σε ποσοστό ακόμα και 95% τα ορυκτά καύσιμα σε κάποια εργοστάσια.
Το 2017, η χρήση εναλλακτικών καυσίμων από τις τσιμεντοβιομηχανίες σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήλθε σε περίπου 11 εκατομμύρια τόνους ανά έτος, υποκαθιστώντας 6,5 εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου άνθρακα (Ecofys, 2017). Ο μέσος όρος για τις χώρες της Ε.Ε. ανέρχεται σε 46.0%, ενώ σε κάποιες χώρες, όπως η Αυστρία, το ποσοστό υποκατάστασης έφτασε το 79.0%. Η Τσεχία και η Γερμανία, χώρες-πρότυπα διαχείρισης των αποβλήτων, ακολουθούν με ποσοστό 66.0%.
Η Ελλάδα βρίσκεται στις χαμηλότερες θέσεις της ευρωπαϊκής κατάταξης με ελάχιστη χρήση, μικρότερη του 10% της συνολικής κατανάλωσης θερμικής ενέργειας. Η χρήση SRF/RDF από την ευρωπαϊκή τσιμεντοβιομηχανία το 2017 ανήλθε σε 4.6 εκατ. τόνους, έχοντας επίσης σημειώσει σημαντική αύξηση.
Είναι μία απολύτως ασφαλής, άμεσα εφαρμόσιμη λύση και μία διαδικασία που ακολουθεί αυστηρές προδιαγραφές και πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο τη διασφάλιση της υγείας εργαζομένων και κατοίκων της περιοχής, της ποιότητας των προϊόντων, αλλά και της απρόσκοπτης λειτουργίας της παραγωγικής διαδικασίας.
Αποτελεί βιώσιμη λύση, συμπληρωματική και όχι ανταγωνιστική της ανακύκλωσης και κρίσιμο στάδιο του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας που συνολικά προωθεί τη μείωση της ταφής των αποβλήτων, την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και την ανάκτηση υλικών και ενέργειας.

11. Γιατί δεν κάνετε διαβούλευση με το κοινό;

Πρόκειται για μια απλή τροποποίηση περιβαλλοντικών όρων, αφού το εργοστάσιο έχει ήδη αδειοδοτηθεί για την αξιοποίηση εναλλακτικών καυσίμων. Η διαδικασία τροποποίησης προβλέπει την δημοσιοποίηση του αιτήματος και των σχετικών μελετών για την ενημέρωση του κοινού, όπως και έγινε. Το ενδιαφερόμενο κοινό έχει το δικαίωμα να διατυπώσει εγγράφως τεκμηριωμένες απόψεις και σχόλια, σχετικά με τις επιπτώσεις στο περιβάλλον του υπό αδειοδότηση έργου ή της δραστηριότητας. Οι σχετικές πληροφορίες είναι αναρτημένες και στην ιστοσελίδα μας, διαθέσιμες και προσβάσιμες απ’όλους, διασφαλίζοντας έτσι πλήρη διαφάνεια και έγκαιρη ενημέρωση όλων.
Κατανοώντας απόλυτα την ανάγκη και διατηρώντας παράλληλα τον ρόλο που η τοπική κοινωνία περιμένει από εμάς ως μία από τις ιστορικές εταιρείες στην Ελλάδα , έχουμε δεσμευθεί να υλοποιήσουμε ένα πλάνο δράσεων για τη διασφάλιση της διαρκούς ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας. Η παρούσα ιστοσελίδα αποτελεί μία από τις πρώτες δεσμεύσεις που υλοποιήσαμε.
Δεν σταματούμε όμως εδώ.  Με την έγκριση της τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων του εργοστασίου μας, θα αναρτήσουμε σε ειδική ανοιχτή πλατφόρμα τις μετρήσεις των αέριων εκπομπών του εργοστασίου, έτσι ώστε να μπορούν οι πολίτες να βλέπουν τις επιδόσεις μας σε σχέση με τα προβλεπόμενα όρια.
Ταυτόχρονα, δεσμευόμαστε να δωρίσουμε σταθμούς μέτρησης ποιότητας ατμόσφαιρας, ώστε να συμπληρωθεί το υφιστάμενο δίκτυο σταθμών που διαθέτει η πόλη και να ενισχυθεί η δυνατότητα υλοποίησης των σχετικών μετρήσεων και ελέγχων.
Για την πρόθεσή μας όπως και για όλες τις κινήσεις και δεσμεύσεις μας  έχουμε ήδη ενημερώσει από την αρχή και απ’ ευθείας τους εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας.