Πολιτική Απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Ενημέρωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων των Επισκεπτών του Ιστοτόπου
Η παρούσα ενημέρωση έχει συνταχθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679/ΕΕ για την προστασία Προσωπικών Δεδομένων («ΓΚΠΔ»). Σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα ενημέρωση, προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε την παρούσα ενημέρωση ανά πάσα στιγμή και κατά την κρίση μας. Οι τροποποιήσεις θα αναρτώνται σε αυτόν τον ιστότοπο. Παρακαλείσθε να ελέγχετε τακτικά την παρούσα ενημέρωση, για να ενημερώνεστε για τυχόν μεταβολές της.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Η εταιρεία «Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ» (η «Εταιρεία», «εμείς», «μας»), που εδρεύει στην Ελλάδα επί της οδού Χαλκίδος 22Α, Αθήνα 11143, είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του ιστότοπου coprocessing.titan.gr όπως αυτά συλλέγονται και αποθηκεύονται μέσω αυτού. Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της άσκησης των δικαιωμάτων σας καθώς και την πληροφόρησή σας σχετικά με τη στάθμιση του εννόμου συμφέροντός μας να επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα σας, όπου απαιτείται, έναντι των δικών σας συμφερόντων, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση dataprotection@titan-cement.com.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας συλλέγουμε από εσάς και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας αναλόγως με το πως χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας. Επομένως:
1. Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε την διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου σας (διεύθυνση IP) και την κίνησή σας στον ιστότοπό μας. Σκοπός της επεξεργασίας αυτών των προσωπικών δεδομένων σας είναι η καταγραφή της χρήσης του ιστότοπού μας για την βελτίωση και προστασία του. Η νομική βάση για την επεξεργασία αυτών των προσωπικών δεδομένων σας είναι το έννομο συμφέρον μας να διαφυλάξουμε την απρόσκοπτη λειτουργία του ιστότοπού μας και να τον διαχειριστούμε κατά τον βέλτιστο τρόπο. Θα διατηρήσουμε αυτά τα προσωπικά δεδομένα σας για διάστημα 6 μηνών από την τελευταία είσοδό σας στον ιστότοπό μας και στη συνέχεια θα τα διαγράψουμε.
2. Όταν συμπληρώνετε την φόρμα επικοινωνίας, που βρίσκεται στον ιστότοπό μας, ή όταν μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, κατά περίπτωση, το όνομα και επώνυμό σας, τη χώρα προέλευσής σας, την ηλεκτρονική διεύθυνσή σας, την εταιρεία που εκπροσωπείτε και την θέση σας, καθώς και οποιεσδήποτε πληροφορίες καταγράψετε στη σχετική φόρμα επικοινωνίας ή στο ηλεκτρονικό μήνυμά σας. Σκοπός της επεξεργασίας αυτών των προσωπικών δεδομένων σας είναι η διαχείριση και αντιμετώπιση αιτήματος, ερωτήματος ή παρατήρησής σας και η ενημέρωση και εξυπηρέτηση μετόχων και επενδυτών μας. Η νομική βάση για την επεξεργασία αυτών των προσωπικών δεδομένων σας είναι (i) το έννομο συμφέρον μας να ασκήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την δραστηριότητά μας εξυπηρετώντας επενδυτές και μετόχους μας και (ii) η συμμόρφωσή μας με τις νόμιμες υποχρεώσεις μας, ιδίως τις προβλεπόμενες στη νομοθεσία της κεφαλαιαγοράς. Θα διατηρήσουμε αυτά τα προσωπικά δεδομένα σας για διάστημα 6 μηνών από την ημερομηνία αποστολής της φόρμας επικοινωνίας ή του ηλεκτρονικού μηνύματός σας και στη συνέχεια θα τα διαγράψουμε.
Ορισμένα προσωπικά δεδομένα σας συλλέγονται μέσω cookies και λοιπές παρεμφερείς τεχνικές. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε διαβάστε την πολιτική χρήσης cookies στον σύνδεσμο https://www.titan.gr/el/useful-links/cookies-policy.
Τα προσωπικά δεδομένα σας δεν υπόκεινται στην λήψη απόφασης με αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ. Δεν έχετε νομική ή συμβατική υποχρέωση να μας παράσχετε τα προσωπικά δεδομένα σας.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

α. Δικαίωμα Πρόσβασης. Έχετε το δικαίωμα να λάβετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας επιβεβαίωση της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, να ζητήσετε λεπτομέρειες σχετικά με τις δραστηριότητες της επεξεργασίας και να προμηθευτείτε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων σας που υφίστανται επεξεργασία.
β. Δικαίωμα Διόρθωσης, Διαγραφής και Περιορισμού. Έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε, να διαγράψετε ή να περιορίσετε την επεξεργασία (κατά περίπτωση) των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας. Μπορείτε να ασκήσετε καθένα από αυτά τα δικαιώματα υποβάλλοντας σχετικό αίτημα μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης dataprotection@titan-cement.com.
Θα ικανοποιήσουμε το δικαίωμα πρόσβασης ή διόρθωσης των δεδομένων σας μέσα σε ένα μήνα. Αν το αίτημά σας είναι περίπλοκο ή αν έχετε υποβάλει μεγάλο αριθμό αιτημάτων, μπορεί να χρειαστούμε περισσότερο χρόνο για να ικανοποιήσουμε τα δικαιώματά σας. Σε κάθε περίπτωση θα σας ενημερώσουμε μέσα σ’ ένα μήνα αν θα χρειαστούμε περισσότερο χρόνο.
Έχετε υπόψη σας ότι για τα αιτήματα που δεν πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία ή είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, ενδέχεται να ζητηθεί η εκ νέου σύνταξή τους ή να απορριφθούν και ότι ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να εξαιρούνται από τέτοια αιτήματα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής, σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
γ. Δικαίωμα Φορητότητας. Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας έχετε παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, και σε ορισμένες περιπτώσεις θα διαβιβάσουμε, κατόπιν αιτήματός σας, τα δεδομένα σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικώς εφικτό.
δ. Δικαίωμα Εναντίωσης. Έχετε το δικαίωμα, σε ορισμένες περιπτώσεις, να απαιτήσετε να σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, αλλά εφόσον συντρέχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν των συμφερόντων, δικαιωμάτων και ελευθεριών σας, θα εξακολουθήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας. Σε κάθε περίπτωση, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην χρήση των προσωπικών δεδομένων σας για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ. Εφόσον το πράξετε, θα ικανοποιήσουμε το αίτημά σας.
στ. Δικαίωμα κατά της αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων. Έχετε το δικαίωμα να μην υποβληθείτε σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.
ε. Συγκατάθεση. Σε περίπτωση που έχετε δώσει συγκατάθεση για τη χρήση από εμάς των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα της εκ μέρους μας επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων πριν από την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.
Μπορείτε να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση dataprotection@titan-cement.com. Όταν ασκείτε τα δικαιώματά σας, μπορεί να σας ζητήσουμε κάποιες πληροφορίες που θα μας βοηθήσουν να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας. Εφόσον δεν ικανοποιήσουμε κάποιο αίτημά σας, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

AΠΟΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Τα προσωπικά δεδομένα σας επεξεργάζονται μόνο οι εργαζόμενοι της Εταιρείας, εφόσον είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Μοιραζόμαστε προσωπικά δεδομένα σας με θυγατρικές της Εταιρείας εκτός Ελλάδας. Επίσης μοιραζόμαστε προσωπικά δεδομένα σας με τρίτους εκτός Εταιρείας ως εξής:
α. Με παρόχους υπηρεσιών για το σκοπό λειτουργίας, συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του ιστότοπού μας καθώς και την παροχή υπηρεσιών ανάλυσης δεδομένων από την χρήση της ιστοσελίδας μας από εσάς.
β. Σε περίπτωση που η Εταιρεία πωλήσει σε τρίτους το σύνολο ή τμήμα των στοιχείων του ενεργητικού της, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας ενδέχεται να παρασχεθούν στους εν λόγω τρίτους,
γ. Με φορείς επιβολής του νόμου ή σε διοικητικές αρχές, προκειμένου να συμμορφωθούμε με νομική υποχρέωση ή δικαστική εντολή.
Οι κατά ως άνω παραλήπτες λαμβάνουν μόνο τα δεδομένα που κρίνονται απολύτως απαραίτητα για τους αντίστοιχους σκοπούς και δεσμεύονται να συμμορφωθούν πλήρως με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Οι εν λόγω τρίτοι ενδέχεται να έχουν την έδρα τους σε χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (ΕΟΧ) ή σε άλλες περιοχές του κόσμου. Όταν διαβιβάζουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εκτός του ΕΟΧ, διασφαλίζουμε ένα κατάλληλο επίπεδο προστασίας των μεταβιβαζόμενων δεδομένων. Η διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων σας θα γίνεται με τη λήψη της συγκατάθεσής σας, με βάση τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την επιλογή προσώπων/φορέων που συμμετέχουν σε διεθνή προγράμματα για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων (π.χ. Ασπίδα Προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ) ή θα υλοποιείται σε χώρες που θεωρούνται ασφαλείς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Σε κάθε περίπτωση, όποιος ενδέχεται να έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, είτε εργαζόμενος, είτε συνεργάτης μας, είναι συμβατικά δεσμευμένος απέναντί μας να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας τους.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας, τη διασφάλιση του απορρήτου της επεξεργασίας τους και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία. Ωστόσο, η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των δεδομένων που μεταδίδονται στον ιστότοπό της, καθώς η μετάδοση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν μπορεί να είναι ποτέ απόλυτα ασφαλής.
Ο ιστότοπός μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους σε άλλους ιστότοπους. Εμείς δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων, το περιεχόμενο και την ασφάλεια που έχουν άλλοι ιστότοποι, οι οποίοι δεν διέπονται από την παρούσα ενημέρωση για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Για τον λόγο αυτό σας συμβουλεύουμε να μελετάτε πάντα προσεκτικά τις ενημερώσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων των άλλων ιστότοπων.